Virtualiseren in Avans

print

Zelf aan de slag met ICT.

Op dit moment worden bij de Avans School of International Studies de volgende tools ingezet: 

  • Mc Graw Hill
  • I Hate Statistics 
  • Tools to Inspire

Mc Graw Hill
De uitgever Mc Graw Hill heeft speciale software ontwikkeld. De leeromgeving/tool noemen we 'Connect'. Deze software zorgt ervoor dat studenten in een tool hun huiswerk kunnen maken. Als een student een opdracht niet snapt, ziet de docent dit voordat hij de klas in stapt. Op die manier werkt de docent anders. Hij ziet bij voorbaat weet welke stof extra behandeld moet worden in de klas. Het systeem is ‘slim’. Dat wil zeggen dat als een student een fout maakt, het systeem direct naar het betreffende boek verwijst. Op dit moment wordt Mc Graw Hill ingezet bij de opleiding International Financial Management. Het doel is om de tool uit te rollen voor meerdere cursussen.

I Hate Statistics
Deze manier van toetsen is buiten Avans ontwikkeld. Er wordt gewerkt met een kleine groep studenten. Deze statistiek tool zorgt er voor dat studenten via leuke opdrachten het altijd lastige statistiek onder de knie krijgen. De bedoeling is om hier in de toekomst met grotere groepen studenten mee te werken.

Tools to inspire
Zowel in de voorbereiding op de les, als tijdens de les, zijn er geschikte ICT tools voor studenten. Studenten kunnen hierdoor meer grip krijgen op hun eigen leerproces en docenten krijgen meer inzicht in de missies van de studenten. Ook hebben ze de mogelijkheid gerichter in te gaan op probleemgebieden. Daarnaast kan een gegenereerde vragenbank meer tools geven voor het maken van toetsen. Beoogd resultaat: de projectgroep denkt dat docenten van ASIS ondersteuning kunnen gebruiken bij het gebruik van ICT in het onderwijs. Een extra stimulans kan de zaak in beweging brengen.

Docenten bij ASIS zijn enthousiast over de nieuwe manier van werken. Het geeft andere inzichten en is vernieuwend.

Ook binnen de Academie voor Marketing en International Business gebeurt van alles. Zo is gestart en gewerkt met de tool Studygrasp. Studygrasp is een tool die studenten helpt om beter te plannen en studeren. Dit project is helaas vroegtijdig afgebroken vanwege de continuïteit van Studygrasp.

Een andere ICT toepassingen die door AMIB veel wordt ingezet is screencasts voor moderne vreemde talen. Studenten bij AMIB zijn verplicht om naast Engels één vreemde taal te kiezen (Commerciële Economie) en tweede moderne vreemde talen (bij International Business and Languages). Als ze kiezen voor Duits of Frans wordt er vanuit gegaan dat studenten een basis hebben gevormd tijdens hun vooropleiding en wordt er niet op een nul-niveau gestart.

De basis, of het fundament, moet er dus al liggen. In de praktijk blijkt echter dat studenten vaak niet op het beoogde niveau starten aangezien de voorkennis wat is weggeëbd. Om de stof wat op te frissen hebben docenten van moderne vreemde talen een aantal screencasts gemaakt waarin de basis wordt opgefrist. Studenten kunnen zich op deze manier beter voorbereiden op de les. Dit heeft erin geresulteerd dat studenten die beter voorbereid naar de lessen komen, de stof beter begrijpen. Daarnaast hebben ze tijdens de les meer tijd zelf om verdieping in de stof te realiseren.

Marco heeft samen met Ronald Spuit het idee opgepakt om vanuit de onderwijsvisie een ICT visie te schrijven. Deze ICT-visie moet er voor zorgen dat ICT gebruik en toepassingen binnen de academie gewaarborgd wordt, ook na afronding van het ViA-traject. Doel van de ICT-visie is het neerzetten van ICT-tools die continuïteit bieden bij het ondersteunen van docenten bij de onderwijsproblematieken die ze in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Bijvoorbeeld bij lesvoorbereiding of niveauverschillen tussen studenten. De ICT-visie gaat docenten ondersteunen met de juiste tools zonder dat daarbij een wildgroei aan diverse tools ontstaat waarmee de studenten geconfronteerd worden. Op die manier raakt ICT meer verankerd in het onderwijs.

Laatst bijgewerkt op 3 februari 2015.